LOGO

Regulamin Emisji Reklam

REGULAMIN EMISJI REKLAM W SERWISIE INTERNETOWYM WPU24.PL

§1
DEFINICJE
Ilekroć  w  niniejszym  regulaminie  występują  poniższe  sformułowania,  należy  je  rozumieć  w  sposób zdefiniowany poniżej:
Regulamin
– niniejszy „Regulamin emisji reklam...”;
wydawany przez Agencję Informacyjną WPU24.pl Jarosław Kopeć
z  siedzibą  w  Bartodziejach 53a, 07-215 Obryte
zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, Wydział I Cywilny
Reklamodawca
–   osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca zamieszczenie reklamy lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej niezależnie od tego, czy działa w imieniu własnym, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
Reklama
-  każdy  przekaz  zmierzający  do  powiadomienia  o  osobie,  towarze,  usługach  lub  ruchu
społecznym,  mający  na  celu  zwiększenie  zbytu,  poszerzenia  klienteli,  otrzymania  głosów  lub
społecznej akceptacji albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;
Zlecenie
–  zamówienie  emisji  Reklamy  złożone  na  zasadach określonych w Regulaminie;
Cennik
 – obowiązująca modulatura i cennik Reklam;
Wymagania techniczne
 – obowiązujące u Wydawcy wymagania techniczne, jakie powinny spełniać Reklamy przekazywane do emisji;
Terminarz
 – dokument określający terminy dostarczania Reklam
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Emisja Reklam następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Podstawą  do  dokonania  emisji  Reklamy  jest  Zlecenie  złożone  przez Reklamodawcę.  Złożenie  Zlecenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.
3. Odpowiedzialność  prawną  za  treść  przekazywanych  do  emisji  Reklam  ponosi
Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę
związaną z  zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób lub podmiotów,  których prawa zostały
naruszone  emisją  Reklamy (w  tym  w  szczególności  roszczeń  z  tytuł  naruszenia
autorskich  praw  majątkowych,  praw  pokrewnych,  prawa  własności  przemysłowej  lub  dóbr
osobistych  osób  trzecich)  Reklamodawca  będzie  zobowiązany  naprawić  taką  szkodę  w  całości, włączając  w  to  zwrot  kosztów  postępowań  sądowych  lub  innych,  kosztów  zastępstwa
procesowego  oraz  innych  uzasadnionych  wydatków  poniesionych  przez  Wydawcę  w  związku  z zaspokojeniem  roszczeń  osób  trzecich.  Dotyczy  to  także  przypadków,  w  których  stroną
postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy będzie redaktor naczelny Portalu lub inny
pracownik Wydawcy.
4. Reklamodawca  składając  Zlecenie  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  na  dobrach
niematerialnych  do  posługiwania  się  użytymi  w  zleconych  do  emisji  Reklamach informacjami,  danymi,  utworami,  wizerunkami,  znakami  towarowymi,  wzorami  zdobniczymi  lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie narusza dóbr osobistych  osób  i  podmiotów  trzecich,  praw  osób  i  podmiotów  trzecich,  a  także  dobrych obyczajów.
5. Przekazana  do  emisji  Reklama  powinna  odróżniać  się  od  szaty  graficznej  Portalu.
Reklama  nie  może  naśladować  wyglądu  Portalu  ani  jej  poszczególnych  elementów.
Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym
charakterze Reklamy oraz że nie stanowi on elementu Portalu.
§3
ZLECENIA
1.Emisja Reklam dokonywana jest na podstawie pisemnego Zlecenia składanego przez
Reklamodawcę.
2.Terminy dostarczania materiałów niezbędnych do emisji Reklamy określa Terminarz, z
tym  zastrzeżeniem, że  Wydawca  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminów  określonych  w
Terminarzu z przyczyn technicznych.
3.Wydawca  zastrzega  sobie,  w  przypadku  wystąpienie  jednej  z  przesłanek  wymienionych  w
niniejszym  ustępie,  prawo  do  odmowy  przyjęcia  Zlecenia,  wstrzymania  jego  wykonania  lub
odmowy dalszego wykonania w przypadku:
a) sprzeczności treści Reklamy z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami
współżycia społecznego lub linią programową Portalu,
b) gdy emisja Reklamy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Portalu albo
wizerunek lub renomę Wydawcy,
c)gdy  Reklama  narusza  prawa  osób  trzecich  lub  podmiotów  albo  jeżeli  istnieje
uzasadniona obawa takiego naruszenia,
d) zgłoszenia  zastrzeżeń  do  Reklamy   przez  uprawniony  do  tego  organ,  w szczególności Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,
e) dostarczenia  materiałów  niezbędnych  do  emisji  Reklamy   po  terminie,  o  którym
mowa w ust. 2,
f) złożenia Zlecenia z naruszeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.
4.Warunkiem przyjęcia Zlecenia do wykonania jest dostarczenie przez Reklamodawcę – najpóźniej
wraz ze Zleceniem:
a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy Reklamodawcą jest osoba prawna
lub  osobą  fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą  lub  jednostką  organizacyjną  nie
posiadającą osobowości prawnej.
b) pełnomocnictwa – jeżeli Reklamodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika.
5. Zlecenie na emisję Reklamy powinno zawierać:
a)nazwę Reklamodawcy, a w przypadku gdy Reklamodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej imię i nazwisko Reklamodawcy
b)adres  siedziby  Reklamodawcy,  a    w  przypadku  gdy  Reklamodawca  jest  osobą  fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej miejsce zamieszkania Reklamodawcy
c)numer  KRS  lub  wpisu  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  oraz  regon  w  przypadku
Reklamodawcy będącego osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
jednostką  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  a  przypadku  gdy
Reklamodawca  jest  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej  numer  PESEL
takiego Reklamodawcy
d)numer identyfikacji podatkowej Reklamodawcy
e) czytelny(e)  podpis(y)  osoby(osób)  uprawnionej(ych)  do  reprezentowania  danego  podmiotu
oraz ich funkcje
f)przedmiot zamówienia
g)format Reklamy
h)miejsce publikacji (numer strony, nazwa wkładki itp.)
i)datę Zlecenia
j)czytelną pieczęć Reklamodawcy w przypadku Reklamodawcy będącego osobą prawną, osobą
fizyczną  prowadzącą  działalność  gospodarczą,  jednostką  organizacyjną  nie  posiadającą
osobowości prawnej
k)dokładne i czytelne daty emisji
l)wartość Zlecenia netto przed rabatami
m)w przypadku płatności po emisji - zobowiązanie do zapłacenia należności za Reklamę w formie
i terminie określonym na fakturze
n)w  przypadku  przedpłaty  –  zobowiązanie  do  zapłacenia  należności  za  Reklamę  w  formie  i
terminie określonym na zleceniu lub fakturze PRO forma
o)oświadczenie, czy   Reklamodawca jest podatnikiem VAT oraz upoważnienie dla Wydawcy do
wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury
p)oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
q)szczególne cechy Zlecenia – zgodnie z zakresem określonym w Cenniku.
6. Integralną częścią Zlecenia jest treść Reklamy zgodna z Wymaganiami technicznymi.
Emisja  Reklamy  niezgodnych  z  Wymaganiami  technicznymi  następuje  wyłącznie  na
wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
7.Wydawca zastrzega sobie prawo do akceptacji Reklamy przed wykonaniem Zlecenia.
8. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zmiana  treści  Zlecenia,  treści  Reklamy    może  nastąpić  nie  później  niż  na  10  dni
roboczych  przed  planowaną  datą  emisji  Reklamy.  Reklamodawca  jest  zobowiązany wskazać na piśmie każdą z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
10. Wydawca wykonuje Zlecenie bez uwzględnienia zmian, o których mowa w ust. 11, jeżeli:
a)Reklamodawca uchybi terminom na ich zgłoszenie,
b)zakres  lub  rodzaj  zmian  budzi  uzasadnione  wątpliwości,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  w
terminie określonym w ust. 10,
c)jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub z powodu innych
zobowiązań Wydawcy.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane przez wykonanie Zlecenia bez zmian i
zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za jego wykonanie.
11.W przypadku, gdy Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia później niż na 10 dni
robocze przed datą pierwszej emisji Reklamy, Reklamodawca zapłaci Wydawcy karę
umowną w następującej wysokości:
a) w okresie między 10 a 6 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10%
wartości brutto Zlecenia
b) w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30%
wartości brutto Zlecenia,
c) poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia,
d) zapłata  kary  umownej  nie  wyklucza  możliwości  dochodzenia  odszkodowania  w  wysokości
przewyższającej zastrzeżoną karę umowną.
§4
PŁATNOŚCI
1.Ceny za emisję Reklam lub Insertu ustala się według Cennika obowiązującego w dniu otrzymania
Zlecenia przez Wydawcę.
2.Zapłata za emisję może być dokonana:
a) z  góry  -  przed  emisją,  na  podstawie  zlecenia  lub  faktury  pro  forma  wystawionej  przez
Wydawcę;
b) z dołu - po emisji, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę.
c) osoby  fizyczne  nieprowadzące  działalności  gospodarczej  są  obowiązane  do  regulowania
zapłaty  zawsze  z  góry  przed  emisją  reklamy,  na  podstawie  zlecenia  lub  faktury  pro  forma
wystawionej przez Wydawcę.
3. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  za  emisję  wynosi  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  przez Wydawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo wstrzymać dalszą realizację Zlecenia (w przypadku
emisji cyklicznych) lub odmówić przyjmowania nowego Zlecenia emisji Reklamy, do
czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
4. Wydawcy  przysługuje  prawo  uzależnienia  przyjęcia  Zlecenia  do  realizacji  od  dokonania  przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku nie dokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy albo
odstąpić od wykonania Zlecenia w całości lub w części.
5. W  przypadku  zawarcia  umowy  na  emisję  Reklamy,  Wydawca  ma  prawo  udzielić
dodatkowych  rabatów,  niezależnie  od  rabatów  wynikających  z  Cennika,  zgodnie  z  polityką
rabatową Wydawcy.  
§5
WARUNKI TECHNICZNE
1. Wszystkie materiały, znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, zdjęcia itp.,
dostarczone  przez  Reklamodawcę  powinny  spełniać  kryteria  określone  w  Wymaganiach
technicznych.
2. Reklamodawca  może  zlecić  Wydawcy  opracowanie  graficzne  Reklamy,  po
wcześniejszym ustaleniu wysokości dopłaty z tego tytułu do wartości netto Zlecenia.
3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  2  prawa  autorskie  do  graficznego  opracowania  Reklamy będą  przysługiwały  Wydawcy  i  jakiekolwiek  wykorzystanie  tego  opracowania  wymaga  zgody Wydawcy.
4. Materiały nie mogą naruszać praw osób trzecich.